Arbodienstverlening

Diensten en producten

Partnership is het sleutelwoord in onze dienstverlening. Alleen in gezamenlijkheid kan vorm en inhoud gegeven worden aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de arbeidssetting.

Wij denken actief mee, nemen initiatief en delen onze kennis. Ons doel zal altijd zijn om het kennisniveau van onze opdrachtgevers en onze partners te verhogen.

In dat kader besteden onze professionals relatief veel tijd aan uitleg van de complexe sociale zekerheid. Zo organiseren wij bijvoorbeeld ook expert workshops voor onze collega professionals.

Onze arbozorg

1/3

Verzuimbegeleiding

Camace ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van een goed verzuimbeleid. Onze opdrachtgevers kunnen hierbij een beroep doen op onze ervaren artsen en gecertificeerde casemanagers. Dit zowel voor de procesvoering als ook voor de inhoudelijke begeleiding van de medewerkers, ondersteuning van leidinggevenden en/of  HR. Daarnaast staat onze providerboog voor interventies tot uw beschikking of helpen wij u bij het opzetten van een eigen providerboog.

Casemanagement gedreven verzuimbegeleiding

Camace beperkt de schadelast van arbeidsongeschiktheid middels casemanagement gedreven verzuimbegeleiding. Daarbij begeleidt een goed opgeleide casemanager het gehele verzuimproces. Op deze manier hebben we voor onze opdrachtgevers de schadelast flink weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

Daarnaast zorgt Camace voor de inzet van kundige artsen gedurende de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject.

Inzet arts

Een belangrijke partij in het verzuimproces is de bedrijfsarts. Deze beschikt over actuele kennis van de sociale zekerheid, verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingskaders.

De bedrijfsarts zal altijd op adequate wijze de beperkingen en daarmee de re-integratie mogelijkheden in kaart brengen. 

Door deze manier van werken is er sprake van een professionele dossieropbouw, worden sancties tot een minimum beperkt en zal er een reductie van het verzuimpercentage plaats vinden.

Einde wachttijdbeoordeling en WGA traject

Wanneer een werknemer de wachttijd volmaakt en een WGA beslissing ontvangt wordt standaard namens de werkgever bezwaar gemaakt.

Op basis van informatie van het UWV wordt bepaald of het indienen van bezwaargronden aan de orde is.

Indien dit niet het geval is wordt op deze wijze informatie verworven waarmee sturing op het lopende WGA dossier mogelijk wordt.

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar het WIA management deel van onze website.

2/3

Inzet kerndeskundigen

Camace heeft alle expertise op het gebied van bedrijfsgeneeskunde, veiligheidskunde, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiedeskundigheid in huis. Deze expertise kan ingezet worden bij bijvoorbeeld de uitvoering van de RI&E, de inzet van een PAGO of PMO en aanstellingskeuringen. Maar denk ook aan het verzorgen van trainingen voor leidinggevenden of informatiesessies voor uw medewerkers. Onze professionals helpen u graag bij het verbeteren van de gezondheid, veiligheid, welzijn en duurzaamheid binnen uw organisatie.

RI&E

Een voor werkgevers wettelijk verplicht instrument om verzuim te voorkomen is het in kaart brengen van arbeidsrisico’s. Dit doen we middels het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Deze risico’s worden veelal middels vragenlijsten geïnventariseerd, een bezoek aan het bedrijf door een van onze deskundigen kan gewenst zijn. De vastgestelde risico’s worden geprioriteerd en opgenomen in een plan van aanpak samen met verbeterpunten. De aldus opgestelde RI&E wordt vervolgens getoetst en geaccordeerd door één van onze kerndeskundigen.

PAGO/PMO

De werkgever moet de werknemer volgens de Arbowet een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. We proberen hiermee risico’s voor de gezondheid van de werknemer voor te zijn. De inhoud van het PAGO is veelal gebaseerd op de bevindingen uit de RI&E. Bij een aantal bepaalde risico’s is het aanbieden van een PAGO verplicht, zoals werken met gevaarlijke stoffen, nachtarbeid en beeldschermwerk.

Naast het PAGO bestaat het PMO (preventief medisch onderzoek), dit is een onderzoek dat periodiek aan de medewerkers aangeboden kan worden. Het PMO richt zich met name op gezondheid en vitaliteit in algemene zin. In de uitvoering worden beide type onderzoeken vaak gecombineerd.

Aanstellingskeuringen

Wij verrichten een aanstellingskeuring indien een functie specifieke gezondheidseisen stelt aan de werknemer. Deze keuring wordt altijd door een arts uitgevoerd en vindt aan het einde van de sollicitatieprocedure plaats.

3/3

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Camace hecht veel belang aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers hierin middels bijvoorbeeld PMO, PAGO, arbeidsomstandigheden spreekuur, workshops, aandacht voor ergonomie, beleid op PSA, etc. Graag kijken we samen met u naar mogelijkheden en oplossingen welke het beste passen bij uw organisatie en streven we naar een gezonde organisatie met vitale medewerkers.

Arbeidsomstandigheden spreekuur

De werkgever dient de werknemers te faciliteren in het bezoeken van de bedrijfsarts/arboarts bij gezondheidskundige vragen inzake hun werk. De werknemer heeft hiervoor geen toestemming van de werkgever nodig, de arbodienst zal alleen rapporteren over het spreekuurbezoek indien werknemer dit wenst.

PSA beleid

Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) wordt in de Arbowet verstaan: “Verzamelnaam van factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Het gaat om seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.” Onze professionals ondersteunen u graag bij het opstellen en uitvoeren van een beleid tegen ongewenst gedrag, zodat u uw medewerkers een in alle opzichten veilige en plezierige werkomgeving kunt bieden, waarin eigen doelstellingen en die van het bedrijf op een aangename manier kunnen worden nagestreefd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het voorkomen of verminderen van werkstress bij uw medewerkers als gevolg van werkdruk. Denk o.a. aan voorlichting, training en de inzet van de bedrijfsarts.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.